جنبش
موضوعات داغ

افزایش سرکوب پوششی به علامه هم رسید

نابر گزارش دانشجویان، حراست دانشگاه طی روز های اخیر اقدام به نوشتن اسامی و ضبط کارت دانشجویان دختر به بهانه حجاب کرده است.

حراست دانشگاه به بهانه کوتاه بودن مانتو دانشجویان، بالا بودن آستین مانتو، به سر داشتن شال یا روسری، جلو باز بودن مانتو و غیره اقدام به ضبط کارت دانشجویان می کند.

این درحالی است که طی روزهای اخیر دانشجویان خبر از سرکوب به بهانه حجاب در چند دانشگاه از جمله امیرکبیر تهران( پلی تکنیک) دادند.

نوشته های مشابه