فراخوان
موضوعات داغ

فراخوان 26 خرداد

26خرداد فراخوان سراسری
همه برای ایران_ ایران برای همه
زادروز شیرپسر ایران جاویدنام مجیدرضا رهنورد

همه می آییم
مکان تظاهرات در تمام شهرهای ایران : میدان اصلی و خیابانهای اصلی هر شهر
ساعت : ۱۸

اگر کُشــت خواهــد تو را روزگــار
چــه نیکــو تر از مـرگ در کـــار زار

بگوئید این جمله در گوش باد

چو ایران نباشد تن من مباد

نوشته های مشابه