فراخوان
موضوعات داغ

فراخوان 30 تیر

فراخوان جوانان دلیر و قیام آفرین زاهدان
تخریب خانه های مردم و علمای مسجد مکی،
بالا گرفتن موج اعدامها، قتل سوختبران، دستگیریهای کور..
همه برای به سکوت کشاندن ما است
اما ثابت کرده ایم که اهل سکوت و سر خم کردن نیستیم
وعده ما : جمعه ۳۰ تیر

مهسا امینی

زن زندگی ازادی

نوشته های مشابه